1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Publications

 Recent publications of the accademic staff Below you will find an overview of the most important publications of the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies from the past three ye... Read more...

Facilities

Under construction Read more...

Collaborations

Under construction! Read more...

Research

Under construction! Read more...

Legislation

Under construction! Read more...

Accreditation

Under construction! Read more...

How to apply

Under Construcion! Read more...

Support Staff

Under Construcion! Read more...

Benefits

Under construction Read more...

Employment

Under Construcion! Read more...

Dep. Chemistry

Under Construction! Read more...

Secretariat

Under Construction! Read more...

Human Resources

Under Construction! Read more...
Previous
Next
 • Publications

 • Facilities

 • Collaborations

 • Works of students

 • Research

 • Reports / Analysis

 • Legislation

 • Accreditation

 • Quality assurance

 • How to apply

 • Qualification of new staff

 • Career Development

 • Support Staff

 • Benefits

 • Employment

 • Dates of exams

 • Dep. Chemistry

 • Dep. Foreign languages

 • Secretariat

 • Human Resources

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

collaborationBashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit.
FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh apo shumëpalësh, kontakte për shkëmbim eksperience që lidhet me botimet universitare, programet e lëndëve dhe kurseve të studimit, realizimin e kërkimit shkencor dhe botimeve, udhëheqje diplomash DNP, diplomash Masteri apo doktoratura, promovim librash, revistash e botimesh të tjera të kësaj natyre, shkëmbim reciprok pedagogësh, bashkëpunim ndërmjet bibliotekave, promovim librash e studimesh, etj.
Komunikimi dhe bashkëpunimi me institucionet e tjera shtetërore, qeveritare, organizata profesionale, komunitetin e biznesit, tregun e punës dhe aktorë të tjerë shoqërorë të rëndësishëm për arsimin e lartë.
FIM&IF bashkërendon aktivitetet akademike dhe shkencore dhe duke qënë një faktor aktiv në arsimin e lartë shqiptar synon të jetë pjesë aktive në politikëbërjen dhe rregullimin ligjor të kësaj fushe.
Pjesë e rëndësishme e aktiviteteve akademike të studentëve do të jenë dhe vizitat studimore në institucione publike e qeveritare, qendra kërkimore-shkencore, universitete dhe qendra te mëdha akademike, vizita në institucione ndërkombëtare jashtë vendit, etj. Në këtë kuadër janë realizuar vizita në disa qendra kërkimore-shkencore brenda dhe jashtë vendit. 
Ambientet e FIM&IF kanë qenë e vazhdojnë të jenë të hapura për konferenca, seminare si dhe aktivitete të organizatave të tjera të një profili me interes për fushat e studimit që përfshihen në UPT.
Prania e komunitetit të biznesit synohet të bëhet gjithnjë e më e ndjeshme pranë strukturave të FIM&IF-së si pjesë e rëndësishme në hartimin e politikave, e diktuar kjo dhe nga pjesëmarrja e tyre në hallkat e rëndësishme drejtuese të universitetit. Komunikimi me këta operatorë të biznesit, bëhet përmes memorandumeve të bashkëpunimit, si marrëveshjet dypalëshe ku përfshihen krijimi i kushteve të zhvillimit të praktikave, punësim të mëtejshëm të studentëve të diplomuar, bashkëpjesëmarrje në fushata sensibilizuese në çështje të interesit të përbashkët, etj.
Komunikimi bëhet në disa forma, përmes strukturave të posacme te UPT-së siç janë Zyra e Marrëdhënieve me Publikun dhe Zyra e Aktiviteteve, por dhe atyre promocionale, prej Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, ku aktivitetet dhe kërkesat e UPT-së për bashkëpunim njoftohen përmes medias së shkruar dhe vizive.
FIM&IF gjithashtu ka siguruar lidhje në mes institucioneve, OJQ-ve lokale, Qendrave Rinore, Forumeve Rinore të subjekteve politikë, organizatave dhe shoqatave të tjera të interesit publik, përmes  studentëve të tij, lidhje të cilat janë një urë komunikimi dhe bashkëpunimi në mes të studentëve dhe organizatave studentore me aktorët e lartpërmendur.

Check more departaments information

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Administrative News recent announcements

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon stafin akademik per kualifikime te metejshme. Për të qenë sa më afër realitetit dhe për të vlerësuar arritjet dhe vazhdimësinë e studentëve të diplomuar FIM IF do të ndjekë një p...

Punesimi, dokumente për aplikim

Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen në bazë të ngarkesës mësimore (sipas elementëve të saj të përcaktuara qartë për çdo kategori pedagogësh) aktuale dhe parashikimeve të shtrirjes dhe zgjerimit të DIF; (2) kërkesa...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, brenda 5 viteve të fundit. Në këtë kategori hyjnë tekste në dobi të studentëve, libra dhe artikuj, brenda dhe jashtë vendit. Kjo dëshmon se stafi akadem...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e zhvillojnë procesin e tyre mësimor kryesisht në mjediset e FIM IF, fakultet modest që siguron ecuri normale të procesit mësimor e pedagogjik. Në mjediset e fakultetit ndodhen sal...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh apo shumëpalësh, kontakte për shkëmbim eksperience që lidhet me botimet universitare, programet e lëndëve dhe kurseve të studimit, realizim...

Punime të studentëve, diploma

Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij janë: Është drejtpërdrejt përgjegjës për programet e lëndëve të degës që lëshon diplomë. I paraqet Dekanatit nevojat për mbulimin e procesit mësimor me pedagogë nga Fakultetet e ...

123456

Press activities publications, seminars, conferences