1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Publications

 Recent publications of the accademic staff Below you will find an overview of the most important publications of the Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies from the past three ye... Read more...

Facilities

Under construction Read more...

Collaborations

Under construction! Read more...

Research

Under construction! Read more...

Legislation

Under construction! Read more...

Accreditation

Under construction! Read more...

How to apply

Under Construcion! Read more...

Support Staff

Under Construcion! Read more...

Benefits

Under construction Read more...

Employment

Under Construcion! Read more...

Dep. Chemistry

Under Construction! Read more...

Secretariat

Under Construction! Read more...

Human Resources

Under Construction! Read more...
Previous
Next
 • Publications

 • Facilities

 • Collaborations

 • Works of students

 • Research

 • Reports / Analysis

 • Legislation

 • Accreditation

 • Quality assurance

 • How to apply

 • Qualification of new staff

 • Career Development

 • Support Staff

 • Benefits

 • Employment

 • Dates of exams

 • Dep. Chemistry

 • Dep. Foreign languages

 • Secretariat

 • Human Resources

Botime të stafit, artikuj shkencorë

 

Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF
Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, brenda 5 viteve të fundit. Në këtë kategori hyjnë tekste në dobi të studentëve, libra dhe artikuj, brenda dhe jashtë vendit. Kjo dëshmon se stafi akademik i qëndrueshëm është mjaft cilësor, me aktivitet të dalluar botues brenda dhe jashtë vendit.
Ky është tregues për politikat dhe kriteret e përzgjedhjes cilësore të stafit akademik. I gjithë ky potencial vihet ne dispozicion të studentëve që ndjekin studimet në këtë institucion mësimor dhe akademik.
Tabela e botimeve të stafit akademik

Tekste

55

Artikuj Jashtë

60

Artikuj Brenda

19

Artikuj gjithesej

79

Numri i projekteve të zbatuara në pesë vitet e fundit
Llojet e aktiviteteve, të cilat janë mjaft të larmishme, mund të klasifikohen si më poshtë:
1) Aktivitete shkencore (45-të të tilla);
2) Projekte kombëtare apo ndërkombëtare, ku FIM&IF ka marrë pjesë si parter (4 të tilla);
3) Seminare me lektorë të ftuar, vendas ose të huaj (15)
4) Aktivitete studentore (10 të tilla).
Një paraqitje e detajuar e aktiviteteve që janë organizuar në FIM&IF gjatë periudhës 2006-2010 gjendet në pasqyrën bashkëngjitur këtij raporti.
Pjesëmarrja e stafit në aktivitete shkencore brenda dhe jashtë vendit dhe prezantime
Referime në konferenca 72
Pjesëmarrje në konferenca pa referime 10
Raporte kërkimore – studimore 12
Baza e të dhënave rreth veprimtarisë shkencore dhe botuese të stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) bën një pasqyrim të detajuar të pjesëmarrjes së stafit akademik në aktivitete të tilla.

 

Check more departaments information

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Administrative News recent announcements

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon stafin akademik per kualifikime te metejshme. Për të qenë sa më afër realitetit dhe për të vlerësuar arritjet dhe vazhdimësinë e studentëve të diplomuar FIM IF do të ndjekë një p...

Punesimi, dokumente për aplikim

Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen në bazë të ngarkesës mësimore (sipas elementëve të saj të përcaktuara qartë për çdo kategori pedagogësh) aktuale dhe parashikimeve të shtrirjes dhe zgjerimit të DIF; (2) kërkesa...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, brenda 5 viteve të fundit. Në këtë kategori hyjnë tekste në dobi të studentëve, libra dhe artikuj, brenda dhe jashtë vendit. Kjo dëshmon se stafi akadem...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e zhvillojnë procesin e tyre mësimor kryesisht në mjediset e FIM IF, fakultet modest që siguron ecuri normale të procesit mësimor e pedagogjik. Në mjediset e fakultetit ndodhen sal...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadrin e marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh apo shumëpalësh, kontakte për shkëmbim eksperience që lidhet me botimet universitare, programet e lëndëve dhe kurseve të studimit, realizim...

Punime të studentëve, diploma

Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij janë: Është drejtpërdrejt përgjegjës për programet e lëndëve të degës që lëshon diplomë. I paraqet Dekanatit nevojat për mbulimin e procesit mësimor me pedagogë nga Fakultetet e ...

123456

Press activities publications, seminars, conferences