1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Departamenti i Inxhinierise Fizike

 
Përgjegjësi i Departamentit, Prof. Dr. Partizan Malkaj. Përgjegjësi i departamentit, është autoriteti më i lartë për këtë njësi bazë të punës mësimore kërkimore. Përgjegjësi i Departamentit zgjidhet sipas kritereve të përcaktuara në Rregulloren e Zgjedhjeve të UPT. Ai duhet të ketë titullin “Profesor” ose “Profesor i Asociuar”, por asnjëherë më të ulët se grada “Doktor”.

Numri i personelit akademik të brendshëm i Departamentit të Inxhinierisë Fizike (DIF) është 21. Prej tyre 3 janë Profesorë, 4 Profesorë të Asociuar, 1 Docent-Doktor, 4 Doktorë dhe 9 Lektorë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe përbërjes dhe cilësisë së stafit me kohë të pjesshme. Në vitin akademik 2011 – 2012, pranë DIF janë aktivizuar 31 pedagogë me kohë të pjesshme, nga të cilët 9 Profesorë, 2 Profesorë të Asociuar, 2 doktorë, 2 Docent dhe 16 Lektorë, nga të cilët 8 janë në porces Doktorature. Në tabelë është paraqitur shpërndarja e stafit të brendshëm akademik të DIF sipas kualifikimit të tyre (titujve dhe gradave shkencore)

DIF

Numri i pedagogeve

Prof.

4

Asc. Prof.

3

Doc.

1

Dr.

6

Lektor

9

TOTAL

23


 

Njoftime