1. Shko tek menuja
  2. Shko tek permbajtja
  3. Skip to Footer

Të gjitha programet

Numri i programeve të studimit në ciklin e parë të studimeve (Bachelor)

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, Urdhër i Ministrit MASH datë 22.08.2005, ofron këto programe studimi të ciklit të parë, Bachelor:
1. Bachelor në Inxhinieri Matematike
2. Bachelor në Inxhinieri Fizike
Të gjitha këto programe studimi ofrohen me kohë të plotë; me kohëzgjatje normale 3 vite akademike; dhe realizohen me së paku 180 ECTS.
 
Numri i programeve të studimit në ciklin e dytë të studimeve (Master i Shkencave)
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike bazuar në V. K. M. Nr. 910, datë 26.08.2009, ofron këto programe studimi të ciklit të dytë Master i Shkencave:
1. Master i Shkencave në Inxhinieri Matmatike
2. Master i Shkencave në Inxhinieri Fizike
Programet e studimit Master i Shkencave ofrohen me kohë të plotë; kanë kohëzgjatje normale 2 vite akademike; dhe realizohen me së paku 120 ECTS.
 
Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike bazuar në Urdhër Ministrit MASH Nr. 597, datë 9.12.2011, ofron këto programe studimi të ciklit të dytë Master i Profesional
  1. Master Profesional në Inxhinieri Matematike
  2. Master Profesional nëInxhinieri Fizike në  Mjekësi
Programet e studimit Master Profesional ofrohen me kohë të plotë; kanë kohëzgjatje normale 1,5 vite akademike; dhe realizohen me 90 ECTS.
Keto programe jane ne dy drejtime:
Numri i kurseve në ciklin e tretë të studimeve. Urdhër Ministri MASH Nr. 605 date 29.12.2010
Programet e studimit të doktoraturës ne FIM&IFofrohen me kohë të plotë; kanë kohëzgjatje normale 3 vite akademike.
Per  Inxhinieri Matematike këto programe janë në këto drejtime:
  1. Analize numerike dhe Ekuacione Diferenciale
  2. Probabilitet Statistike dhe Kerkime Operacionale
Per  Inxhinieri Fizike keto programe jane ne keto drejtime:
  1. Optika e zbatuar
  2. Fizika e Materialeve

Njoftime