1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

10 VJET FIMIF

10 VJET FIMIF  Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe inxhinierise Fizike mbushi 10 vjet! Rrugetimi yne paraqitet shkurtimisht ne kete prezantim  10 vjet FIMIF!     Read more...

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e Diplomimit Diten  epremte ne daten 9 Mars, ora 16.00, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, organizon ceremonine e diplomimit per studentet qe perfunduan vitin akademik 2016 - 2017. ... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF_2017

 Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne pr... Read more...

Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rreziqet dhe masat mbrojtëse ”

  NJOFTIM Ne  Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës në datën 29 Mars 2017, ora 10.00,  organizohet workshopi me... Read more...

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017   Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applie... Read more...

STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

  struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2016-2017 cikli i parë i studimeve     cikli i parë i studimeve   semestri i ... Read more...

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...
Previous
Next
 • 10 VJET FIMIF

  10 VJET FIMIF

 • Ceremonia e Diplomimit

  Ceremonia e Diplomimit

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rrez

 • International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

  International Conference on Applied Scie

 • STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR P

 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË

 

                                                                 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS

FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE& INXHINIERISË FIZIKE

* * *

V E N D I M 

PËR

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 112, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të neneve 1 e 5, të ligjit nr.10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, të nenit 2, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, nenit 6, të ligjit nr.8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, nenit 8, të ligjit nr.8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar, nenit 8, të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, nenit 12, të ligjit nr.7748, datë 29.7.1993, “Për statusin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist”, të ndryshuar, dhe të nenit 32, të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Studentët e shkëlqyer, me notë mesatare maksimale nga sistemi i arsimit të mesëm të lartë, që ndjekin studimet në një program studimi të ciklit të parë, në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë, përfitojnë bursë në masën e parashikuar në aneksin 1, bashkëlidhur këtij vendimi. Notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10 (dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë, përfshirë dhe rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore. Lista e studentëve të shkëlqyer hartohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve.

2. Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit, notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10 (dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve/detyrimeve të shlyera dhe të parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse. Këta studentë duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës.

3. Bursat e studimit për studentët, të cilët kanë zgjedhur të ndjekin programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar në institucionet publike të arsimit të lartë, të shpallura të tilla me vendim të Këshillit të Ministrave, u shpërndahen studentëve që studiojnë në këto programe dhe institucione, sipas masës së përcaktuar në aneksin 1, bashkëlidhur këtij vendimi. Studentët që frekuentojnë këto programe studimi e përfitojnë bursën vetëm për periudhën që ndjekin studimet në fushat prioritare dhe për kohëzgjatjen normale të programit të studimit.

4. Studentëve të regjistruar në programet e ciklit të parë të studimeve në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë publik dhe që u përkasin shtresave sociale në nevojë, u akordohen bursa kur ata plotësojnë kriteret për t’u konsideruar si studentë në nevojë. Masa e përfitimit të bursës është e përcaktuar në aneksin 1, bashkëlidhur këtij vendimi.

5. Studentë në nevojë konsiderohen:

5.1 Sipas kriterit ekonomik:

a) Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

b) Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore;

c) Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar. 

5.2 Jashtë kriterit ekonomik: 

a) Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit;

b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë;

c) Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror;

ç) Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.

5.3 Studentët nuk përfitojnë bursë apo humbasin të drejtën e përfitimit në rast se: 

a) janë ndarë nga trungu familjar; 

b) familjet e tyre ushtrojnë veprimtari private; 

c) vazhdojnë studimet në një program të dytë studimi; 

ç) shpallen ngelës dhe humbasin vitin shkollor për arsye të rezultateve jokaluese;

d) nuk kanë përfunduar programin e studimit brenda kohëzgjatjes normale të tij, të përcaktuar në aktin e hapjes së programit përkatës të studimit.

6. Bursat për vitet e tjera, pas vitit të parë të studimeve, rishqyrtohen dhe miratohen çdo vit nga institucionet publike të arsimit të lartë, për çdo student që rezulton student në nevojë. Njësia e qeverisjes vendore pajis studentët me dokumentacionin ligjor që vërteton gjendjen për t’u konsideruar student në nevojë.

7. Studentët që ndjekin studimet në IAL publike në vitet e tjera, pas vitit të parë të studimeve, që nuk kanë përfituar bursë në vitin e parë akademik dhe plotësojnë kriteret e parashikuara në pikën 5, të këtij vendimi, mund të përfitojnë bursë brenda numrit të bursave të planifikuara dhe që administrohen nga institucionet publike të arsimit të lartë.  

8. Fondet buxhetore për mbulimin e shpenzimeve për bursat si dhe numri i bursave për studentët administrohen nga institucionet publike të arsimit të lartë. Bursa përllogaritet si shpenzim mesatar ditor për lekë në ditë (lekë/ditë) dhe paguhet çdo muaj, me kalim në numrin e llogarisë bankare të çdo studenti. Drejtuesit e njësive kryesore të institucioneve publike të arsimit të lartë dërgojnë zyrtarisht, çdo muaj, pranë njësisë së financës në institucionin e arsimit të lartë, të dhënat për shlyerjen e detyrimeve për frekuentimin e programit përkatës të studimit, që rrjedhin si pasojë e regjistrimit si student në atë program studimi, për të gjithë studentët që përfitojnë bursë. 

9. Ministria e Arsimit dhe Sportit, mbështetur në numrin e studentëve që ndjekin vitin e parë akademik 2016-2017, harton planin e shpërndarjes së bursave, të cilat i përcjell për vlerësim dhe miratim në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Këshillat bashkiakë, mbështetur në planin e dërguar nga MAS, shqyrtojnë dhe miratojnë kërkesat për bursë. 

10. Kopje e vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e bursave përcillet zyrtarisht pranë IAL-ve publike dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit  nga njësitë e qeverisjes vendore. 

11. Fondi përkatës për bursat transferohet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në formën e transfertës së pakushtëzuar ose transfertës për individët te çdo IAL publike. 

12. Për vitin akademik 2016-2017, Ministria e Arsimit dhe Sportit harton planin e shpërndarjes për 1 800 (një mijë e tetëqind) bursa dhe ndjek procedurat e sipërcituara. Për vitet në vijim, numri dhe plani i shpërndarjes së bursave miratohet me urdhër të ministrit të Arsimit dhe Sportit.

13. Afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e bursave, për studentët e regjistruar në vitin e parë të studimeve për vitin akademik 2016-2017, është data 31 Janar 2017. Për të gjitha kategoritë tjera të studentëve të regjistruar në vitet e tjera, pas vitit të parë të studimeve në IAL-të publike, është data 30 dhjetor 2016. Për vitet akademike në vijim, afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e bursave për të gjitha kategoritë, për sa më sipër, është jo më vonë se muaji dhjetor i vitit përkatës akademik.

14. Vendimet e institucioneve publike të arsimit të lartë dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore për miratimin e bursave të studentëve bëhen publike nga këto institucione, nëpërmjet publikimit në faqet e tyre web si dhe në ambientet e institucioneve përkatëse.

15. Efektet financiare për mbulimin e shpenzimeve për bursa për një vit të caktuar akademik përballohen nga fondet e buxhetit të shtetit, të miratuara për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për periudhat përkatëse buxhetore.

16. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, institucionet publike të arsimit të lartë dhe njësitë e qeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

 

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

International Conference on Applied Sciences and Engineering...

Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering (ICEAS 2017). The conference will be held on 16th and 17th of November 2017, in Tirana, Albania and would like to invite you to submit papers and posters for the conf...

Njoftim per kryerjen e pageses

LAJMERIM Lajmerohen te gjithe studentet e Vitit te I ne Ciklin e Pare, dhe ne Ciklin e Dyte te studimeve, te paraqiten prane Deges se Finances per te terhequr faturen e arketimit per te kryer pagesen e tarifes se shkollimit sipas tabeles se meposhtme. Studentet qe vijne nga shtresat sociale sipas kategorive perkatese te dorezojne dokumentacionin e nevojshem, prane zyr...

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE INXHINIERISË FIZIKE * * * V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT...

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca