1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

10 VJET FIMIF

10 VJET FIMIF  Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe inxhinierise Fizike mbushi 10 vjet! Rrugetimi yne paraqitet shkurtimisht ne kete prezantim  10 vjet FIMIF!     Read more...

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e Diplomimit Diten  epremte ne daten 9 Mars, ora 16.00, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, organizon ceremonine e diplomimit per studentet qe perfunduan vitin akademik 2016 - 2017. ... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF_2017

 Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne pr... Read more...

Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rreziqet dhe masat mbrojtëse ”

  NJOFTIM Ne  Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës në datën 29 Mars 2017, ora 10.00,  organizohet workshopi me... Read more...

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017   Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applie... Read more...

STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

  struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2016-2017 cikli i parë i studimeve     cikli i parë i studimeve   semestri i ... Read more...

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...
Previous
Next
 • 10 VJET FIMIF

  10 VJET FIMIF

 • Ceremonia e Diplomimit

  Ceremonia e Diplomimit

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rrez

 • International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

  International Conference on Applied Scie

 • STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR P

 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

Sigurimi i cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor

quality4websiteSistemi i Brendshëm i Sigurimit të Cilësisë, Institucionalizimi i sistemit të brendshëm të sigurimit të cilësisë
FIM&IF-i ka plotësuar të gjitha strukturat drejtuese, si për sa i përket autoriteteve drejtuese, ashtu edhe organeve drejtuese, konform kërkesave të Ligjit Nr. 9741, “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”,  të datës 21.05.2007, i ndryshuar.
Cilësia e mësimdhënies është objekt i një kontrolli dhe vlerësimi të vazhdueshëm, si nëpërmjet pyetësorëve të plotësuar prej studentëve për të marrë mendimin e tyre në lidhje me mësimdhënien në të gjitha lëndët; sekretarisë mësimore, nëpërmjet ndjekjes së vazhdueshme të kryerjes së plotë të orëve mësimore; vlerësimit të drejtuesve, nëpërmjet kontrolleve gjatë zhvillimit të orëve të mësimit.
Të gjithë pedagogët kanë detyrimin të përmbushin standardet e kontrollit të njohurive të studentëve, përmes realizimit të provimit të ndërmjetëm, detyrave të kursit dhe provimit përfundimtar, në varësi të llojit të lëndës që zhvillojnë. Për këtë qëllim janë konceptuar dhe krijuar standarde të cilat lehtësojnë dhe ndihmojnë në rritjen e cilësisë së vlerësimit dhe kontrollit të dijes.
Për hartimin e programeve të lëndëve që janë pjesë e programeve të studimit është konceptuar një format zyrtar, ku theksi është vendosur paraqitjen e detajuar të çështjeve që do të mbulojnë temat që trajton lënda, si dhe të literaturës përkatëse, të detyrueshme dhe plotësuese, literaturë e cila përzgjidhet me kujdes pas një konsultimi të gjerë me ekspertë të fushës përkatëse.
Seminaret zhvillohen në mënyrë interaktive, me synim inkurajimin e pjesëmarrjes së studentëve në diskutime, proces përmes të cilit ata arrijnë të qartësojnë dhe krijojnë ide, të bëjnë gjykime të vlefshme, të analizojnë situata dhe të marrin vendime të arsyeshme, të zgjidhin probleme, të arsyetojnë në mënyrë inteligjente, të formulojnë dhe realizojnë qëllime të caktuara.
Rëndësi e veçantë i është dhënë konceptimit dhe formatimit detyrave të kursit, ku kërkohet që pedagogu të bëjë një vlerësim të detajuar dhe të argumentuar të cilësive të punimit, sipas komponentëve të zhvillimit të saj. Ky vlerësim i shërben studentit për të kuptuar se si mund të përmirësojë punën e tij. Sidomos në vitet e para të studimit, temat propozohen nga pedagogu për dy arsye kryesore: së pari, për t’i orientuar studentët në mënyrën se si duhet konceptuar një detyrë, e cila të jetë e fokusuar dhe e realizueshme; së dyti, për të minimizuar problemin e dorëzimit të detyrave të gatshme, të shkruara nga vetë studenti ose të tretë për synime jashtë lëndës.
Thelbësore në suksesin e misionit edukues të FIM&IF është përkushtimi ndaj parimeve të integritetit akademik. Çdo anëtar i komunitetit universitar është përgjegjës për garantimin e një niveli të lartë të ndershmërisë në çdo kohë dhe rrethanë. Studentët, si anëtarë të këtij komuniteti, janë përgjegjës për ndjekjen dhe respektimin e parimeve dhe frymës së Kodit të Integritetit të UPT. Ky Fakultet është i vendosur të mbështesë standardet më të larta të integritetit, ndershmërisë morale dhe përgjegjësisë, të cilat janë baza e këtij institucioni. Ai pranon përgjegjësinë e tij për krijimin e një mjedisi të shëndetshëm, pa diskriminim, të bazuar në meritat e secilit.
Një rëndësi e veçantë i kushtohet qartësimit të studentëve, si për sa i përket çështjeve me karakter akademik, ashtu edhe atyre me karakter social; nxitjes së kuriozitetit intelektual, si dhe inkurajimit të studentëve për të përfituar nga mundësitë që ofrohen, me qëllim që të bëhen vetë-udhëheqës të edukimit gjatë gjithë jetës, si dhe të aftësimit në vendimmarrje.
Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme është edhe kërkimi shkencor, në përputhje me filozofinë, misionin e FIM&IF, interesat e tij, të stafit akademik dhe studentëve, si dhe me kapacitetet njerëzore dhe financiare që zotërohen. Kërkimi shkencor është institucionalizuar përmes krijimit të instituteve dhe grupeve të kërkimit.
Ngritja e Njësisë së SBC dhe funksionimi i saj
Sistemi i brendshëm i menaxhimit të cilësisë sigurohet nëpërmjet:
 • strukturave organizative të FIM&IF dhe
 • Grupit të Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (GSBC).
Të gjitha strukturat drejtuese (autoritetet dhe organet drejtuese), janë përgjegjëse për ndjekjen e përditshme të sigurimit të cilësisë nëpërmjet planifikimit, organizimit, zbatimit dhe monitorimit të zbatimit të politikave, strategjive dhe procedurave drejt arritjes së vizionit të FIMIF.
GSBC-ja, është ngritur me synim kryerjen periodike të vlerësimit të brendshëm të veprimtarisë së FIMIF, publikimin dhe diskutimin e rezultateve të raportit të vlerësimit me stafin drejtues dhe njësitë kryesore dhe bazë, me synim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së performancës në të ardhmen.
GSBC-ja vlerëson efikasitetin e veprimtarive mësimore, kërkimore apo artistike, si dhe veprimtarive administrative dhe financiare të institucionit. Ai përgatit Dosjen e Vetëvlerësimit, pjesë e së cilës është edhe Raporti i Vetëvlerësimit. Objekti i Dosjes  së  Vetëvlerësimit është që  të paraqesë  ecurinë e veprimtarisë së FIM&IF  dhe të  bëjë  analizën  e aspekteve e treguesve të rëndësishëm të kësaj veprimtarie, e cila bën  të mundur evidentimin e pikave të forta, pikave të dobëta  dhe  perspektivën  e  zhvillimit të FIM&IF.
Ky grup ngrihet nën përgjegjësinë e Dekanit, pasi ky i fundit merr mendimin e Senatit Akademik dhe të Këshillit të Fakultetit. Ai përbëhet nga një strukturë organizative në të cilën parashikohet dhe shpërndarja e detyrave të anëtareve të tij.
Me qëllim rritjen e nivelit të cilësisë dhe shkallës së përgjegjësisë për menaxhimin e cilësisë, është garantuar ndarja e qartë e roleve, përgjegjësive dhe kompetencave jo vetëm e organeve drejtuese, por edhe e autoriteteve drejtuese deri në nivel departamenti. Këto janë të shprehura në rregulloret dhe udhëzimet e UPT, ku një numër i madh kompetencash dhe përgjegjësish u janë dhënë dekanëve dhe përgjegjësve të departamenteve.
 Dokumentacioni përkatës
 1. Udhëzimin mbi sigurimin e brendshëm të cilësisë;
 2. Urdhri i Rektorit për Grupin e Vetëvlerësimit;
 3. Dokumente themelore të UPT;
 4. Dosja e vlerësimit të studentëve;
 5. Dosja e vlerësimit nga Dekani;
 6. Regjistrat e sekretarisë për prezencën e pedagogëve.
 7. Dokumentacioni i sekretarisë mësimore dhe te zyrës së financës

 

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

International Conference on Applied Sciences and Engineering...

Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering (ICEAS 2017). The conference will be held on 16th and 17th of November 2017, in Tirana, Albania and would like to invite you to submit papers and posters for the conf...

Njoftim per kryerjen e pageses

LAJMERIM Lajmerohen te gjithe studentet e Vitit te I ne Ciklin e Pare, dhe ne Ciklin e Dyte te studimeve, te paraqiten prane Deges se Finances per te terhequr faturen e arketimit per te kryer pagesen e tarifes se shkollimit sipas tabeles se meposhtme. Studentet qe vijne nga shtresat sociale sipas kategorive perkatese te dorezojne dokumentacionin e nevojshem, prane zyr...

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE INXHINIERISË FIZIKE * * * V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT...

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca