1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

10 VJET FIMIF

10 VJET FIMIF  Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe inxhinierise Fizike mbushi 10 vjet! Rrugetimi yne paraqitet shkurtimisht ne kete prezantim  10 vjet FIMIF!     Read more...

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e Diplomimit Diten  epremte ne daten 9 Mars, ora 16.00, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, organizon ceremonine e diplomimit per studentet qe perfunduan vitin akademik 2016 - 2017. ... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF_2017

 Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne pr... Read more...

Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rreziqet dhe masat mbrojtëse ”

  NJOFTIM Ne  Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës në datën 29 Mars 2017, ora 10.00,  organizohet workshopi me... Read more...

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017   Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applie... Read more...

STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

  struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2016-2017 cikli i parë i studimeve     cikli i parë i studimeve   semestri i ... Read more...

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...
Previous
Next
 • 10 VJET FIMIF

  10 VJET FIMIF

 • Ceremonia e Diplomimit

  Ceremonia e Diplomimit

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rrez

 • International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

  International Conference on Applied Scie

 • STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR P

 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

 

Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF
Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë dhe misionin e UPT-se, në përputhje me interesat e universitetit, të stafit akademik dhe studentor, si dhe në përputhje më kapacitetet njerëzore dhe financiare.
FIM& IF është konceptuar si një qendër kërkimore shkencore, në partneritet me të tretë, me institucionet, organizmat ndërkombëtare dhe aktorë të tjerë të shoqërisë shqiptare, me të cilët fakulteti është në bashkëpunim. Në përmbushje të dimensionit të kërkimit shkencor, veprimtaria kërkimore shkencore shtrihet në drejtimet e mëposhtme:  
Revistat shkencore
Botimi në revistave shkencore është nxitja e debatit shkencor në mes të komunitetit akademik të FIM& IF dhe atij shqiptar e të huaj, si dhe publikimi i punës shkencore të stafit akademik.
UPT-nes ka revistën e tij shkencore, Buletini i Shkencave Teknike e cila, si rregull, botohet kater herë në vit në formatin A4, me rreth 100 faqe, me bord editorial nen drejtimin e kryeredaktorit përkatës. Pedagogët e brendshëm kanë përparësi në botimet e tyre, duke ruajtur kritere te rrepta shkencore dhe standarde akademike. Përgjithësisht janë inkurajuar botimet shkencore, të cilat kanë trajtuar në mënyrë të veçantë një fenomen, çështje e dukuri me interes për fushat e studimeve në FIM& IF.
Konferencat shkencore
Fakulteti ka detyrimin të organizojë së paku nje konference shkencore Kombetare në vit. Është rekomanduar që konferencat të kenë tematikë të njëjtë me drejtimet e grupeve kerkimore - shkencore pranë fakultetit. Konferencat shkencore përgjithësisht i përgjigjen drejtimeve të studimit të fakultetit.
Botimet shkencore
Pedagogët e brendshëm inkurajohen të botojnë libra shkencorë. Këto punime shkencore duhet të jenë autentike, me kritere akademike të rrepta, duke iu nënshtruar të gjitha kritereve perëndimore për botime të këtij lloji. Ato duhet të jenë me interes dhe vlerë për fushat e kërkimit të FIM &IF. Botimet shkencore mund të jenë të reja ose përshtatje e punimeve të mëparshme.
Grupet e kërkimit
FIM&IF  inkurajon krijimin dhe veprimtarinë e grupeve të kërkimit, të strukturuar përreth pedagogëve me tituj dhe grada brenda departamentit, ose bashkëpunime midis departamenteve. Këto veprimtari duhet të kenë një tematikë të caktuar, me interes për fushat e studimit, projektet e kërkimit dhe zhvillimit të FIM&IF. Kjo bëhet në rakordim me punimet e diplomave të studentëve, projektet me të tretë etj. Grupet e kërkimit koordinohen dhe me tematikat e revistave dhe konferencave.
Grupet e kerkimit te FIM& IF jane:
Pranë DIM:
 1. Analiza matematike,
 2. Algjebra dhe Gjeometria,
 3. Probabiliteti dhe Statistika,
 4. Analiza Numerike dhe Kerkimi Operacional.
Pranë DIF:
 1. Fizika e materialeve
 2. Optika e zbatuar
 3. Energjitë e rinovueshme
Pranë DK:
 1. Kimia e mjedisit
 2. Kimia e Materialeve
Punimet e diplomës së studentëve
Punimet e diplomës së studentëve, si të ciklit të parë, ashtu edhe të ciklit të dytë të studimeve, drejtohen sipas drejtimeve shkencore të FIM&IF,  në quadrin e grupeve të kërkimit. Punimet më të mira të diplomës të çdo viti akademik, të vlerësuara nga një komision akademik i ngritur nga dekani, paraqiten ne nje ore te hapur .
Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF
Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, brenda 5 viteve të fundit. Në këtë kategori hyjnë tekste në dobi të studentëve, libra dhe artikuj, brenda dhe jashtë vendit. Kjo dëshmon se stafi akademik i qëndrueshëm është mjaft cilësor, me aktivitet të dalluar botues brenda dhe jashtë vendit.
Ky është tregues për politikat dhe kriteret e përzgjedhjes cilësore të stafit akademik. I gjithë ky potencial vihet ne dispozicion të studentëve që ndjekin studimet në këtë institucion mësimor dhe akademik.
              Tabela e botimeve të stafit akademik

Tekste

55

Artikuj Jashtë

60

Artikuj Brenda

19

Artikuj gjithesej

79

Numri i projekteve të zbatuara në pesë vitet e fundit
Llojet e aktiviteteve, të cilat janë mjaft të larmishme, mund të klasifikohen si më poshtë:
1) Aktivitete shkencore (45-të të tilla);
2) Projekte kombëtare apo ndërkombëtare, ku FIM&IF ka marrë pjesë si parter (4 të tilla);
3) Seminare me lektorë të ftuar, vendas ose të huaj (15)
4) Aktivitete studentore (10 të tilla).
Një paraqitje e detajuar e aktiviteteve që janë organizuar në FIM&IF gjatë periudhës 2006-2010 gjendet në pasqyrën bashkëngjitur këtij raporti.
Pjesëmarrja e stafit në aktivitete shkencore brenda dhe jashtë vendit dhe prezantime
Referime në konferenca 72
Pjesëmarrje në konferenca pa referime 10
Raporte kërkimore – studimore 12
Baza e të dhënave rreth veprimtarisë shkencore dhe botuese të stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) bën një pasqyrim të detajuar të pjesëmarrjes së stafit akademik në aktivitete të tilla.
Organizimi i seminareve me lektorë të jashtëm, vendas ose të huaj
Gjate periudhës 2006 – 2010 janë zhvilluar mbi 15 seminare me lektorë të jashtëm, vendas ose të huaj (AUDITORIUME, Leksione të hapura).
viii) Infrastruktura shkencore
Edhe pse në vitet e para të ekzistencës së tij, FIM&IF ka krijuar një infrastrukturë të zhvilluar jo vetëm për mbarëvajtjen e procesit mësimor në të gjitha programet e tij, por edhe për veprimtarinë shkencore që kryhet në këtë institucion të arsimit të lartë.
Tashmë janë ngritur dhe funksionojnë dhjetë grupe kërkimore
 1. Analiza matematike,
 2. Algjebra dhe Gjeometria,
 3. Probabiliteti dhe Statistika,
 4. Analiza Numerike dhe Kerkimi Operacional
 5. Fizika e materialeve
 6. Optika e zbatuar
 7. Energjitë e rinovueshme
 8. Kimia e mjedisit
 9. Kimia e Materialeve
Puna kërkimore shkencore realizohet në të gjitha njësitë bazë të tij përmes grupeve kërkimore që funksionojnë pranë çdo departamenti. Këto grupe përfshijnë në bazë jo permanente anëtarë të stafit akademik, që së bashku punojnë për një studim të caktuar brenda së njëjtës disiplinë, apo në disa disiplina të përafërta.
Puna kërkimore shkencore e pedagogëve dhe e punonjësve shkencorë të FIM& IF lehtësohet nga biblioteka, e cila, si pjesë e infrastrukturës shkencore të FIMIF i mundëson stafit akademik shfrytëzimin e një literature shumë të pasur bashkëkohore (libra dhe revista akademike) të arkivuar në sistemet e bibliotekave elektronike.
Lidhja e kërkimit shkencor me procesin mësimor
Synimi kryesor i veprimtarisë kërkimore shkencore është t’i vijë në ndihmë pasurimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të përmbajtjes së procesit mësimor, si edhe ngritjes së vazhdueshme të standardeve akademike në FIM&IF. I gjithë stafi akademik është i angazhuar në procesin e integrimit të rezultateve të punës së tyre kërkimore - shkencore veçanërisht në procesin e mësimdhënies, duke përfshirë jo vetëm në leksione, por edhe seminare, publikimet e tyre në monografi shkencore dhe në revistat. Shpesh për këtë qëllim organizohen edhe seminare dhe tryeza diskutimesh akademike, me pjesëmarrjen e gjerë të stafit akademik dhe studentëve. Në të gjitha këto veprimtari anëtaret e stafit akademik përditësojnë njohuritë e studentëve me të rejat e rezultuara nga puna e tyre hulumtuese, në përputhje me fushat e ekspertizës.
Përfshirja e studentëve në kërkimin shkencor
FIM&IF ka në thelb të filozofisë së tij kërkimin shkencor dhe në këtë kuadër përfshirjen e studentëve në këtë veprimtari të rëndësishme. Ndër aktivitetet shkencore ku janë përfshirë edhe studentët përmenden:
Workshop: Risitë Teknologjike të Matematikës dhe Fizikës në Inxhinieri, 2011.
Pjesmarrje në shkollën verore mbi Fizikën e Materialeve në Prishtinë, Korrik 2010, ku studentet e FIM&IF janë renditur në dy vendet e para.

 

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

International Conference on Applied Sciences and Engineering...

Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering (ICEAS 2017). The conference will be held on 16th and 17th of November 2017, in Tirana, Albania and would like to invite you to submit papers and posters for the conf...

Njoftim per kryerjen e pageses

LAJMERIM Lajmerohen te gjithe studentet e Vitit te I ne Ciklin e Pare, dhe ne Ciklin e Dyte te studimeve, te paraqiten prane Deges se Finances per te terhequr faturen e arketimit per te kryer pagesen e tarifes se shkollimit sipas tabeles se meposhtme. Studentet qe vijne nga shtresat sociale sipas kategorive perkatese te dorezojne dokumentacionin e nevojshem, prane zyr...

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE INXHINIERISË FIZIKE * * * V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT...

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca