1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

10 VJET FIMIF

10 VJET FIMIF  Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe inxhinierise Fizike mbushi 10 vjet! Rrugetimi yne paraqitet shkurtimisht ne kete prezantim  10 vjet FIMIF!     Read more...

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e Diplomimit Diten  epremte ne daten 9 Mars, ora 16.00, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, organizon ceremonine e diplomimit per studentet qe perfunduan vitin akademik 2016 - 2017. ... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF_2017

 Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne pr... Read more...

Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rreziqet dhe masat mbrojtëse ”

  NJOFTIM Ne  Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës në datën 29 Mars 2017, ora 10.00,  organizohet workshopi me... Read more...

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017   Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applie... Read more...

STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

  struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2016-2017 cikli i parë i studimeve     cikli i parë i studimeve   semestri i ... Read more...

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...
Previous
Next
 • 10 VJET FIMIF

  10 VJET FIMIF

 • Ceremonia e Diplomimit

  Ceremonia e Diplomimit

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rrez

 • International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

  International Conference on Applied Scie

 • STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR P

 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

mjedisetMjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike
Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e zhvillojnë procesin e tyre mësimor kryesisht në mjediset e FIM&IF, fakultet modest që  siguron ecuri normale të procesit mësimor e pedagogjik. Në mjediset e fakultetit ndodhen salla e leksioneve, e seminareve, laboratoret e informatikës, fizikës speciale. Laboratoret e lëndëve inxhinierike (Elektronikë, Teknologji komunikimi, Automatika) zhvillohen në laboratoret e FTI dhe FIE në godinën qendrore të UPT-së. 
Teknologjitë e informcionit
Lidhja me internetin ofrohet në çdo PC në FIM&IF. Në shërbim të studentëve është 1 sallë kompjuterash, ku aktualisht ndodhen 15 të tillë. Aty qëndron një punonjës (personel ndihmës, laborant), i cili ndihmon studentët për të punuar, si dhe i asiston për probleme të ndryshme që mund të hasen gjatë punës së tyre. Edhe në bibliotekë, krahas 1 kompjuteri për punonjësin, ndodhen edhe 5 kompjutera të tjerë në shërbim të studentëve, edhe këta të lidhur me internet. Në ambjentet e FIM&IF ofrohet Internet falas për të gjithë studentët.
Biblioteka dhe kapaciteti i tyre në raport me stafin dhe studentët
Biblioteka është pjesë e rëndësishme e infrastrukturës mësimore e shkencore të FIM&IF.
Biblioteka e FIM&IF është krijuar në Janar 2010, në pritje të vendimit të Rektoratit UP që të funksionojë si një Filial i BSHUP (Biblioteka Shkencore e Universitetit Politeknik). Kjo do shoqërohej menjëherë me pasurimin e Bibliotekës së FIM&IF me atë pjesë të titujve librorë e periodikëve shkencore që sot gjenden në Fondin e BSHUP dhe që do t’i sherbenin procesit mësimor të Departamenteve pranë FIM&IF (Departamenti i Inxhinierisë Matematike, Departamenti i Inxhinierisë Fizike, Departamenti i Kimisë si dhe Qendrës së  Gjuhëve të Huaja).
Biblioteka e FIM&IF krahas shërbimit me Fonde të Hapura  po punon paralelisht për krijimin e Bibliotekës Tradicionale, me Depozitë literature dhe Automatizimin e Fondit ekzistues libror e periodik.
Krahas saj, biblioteka po përpiqet të sigurojë botime të reja (të pas viteve 2000) me qëllim që materialet që shërbehen të jenë sa më bashkëkohore. 
Në vijim të automatizimit të bibliotekës, jemi në pritje të instalimit të programit PROSITE nga BSHUP gjë që lejon shërbim sa më të shpejtë ndaj studenteve për përgatitjen e tyre gjatë vitit shkollor.
Biblioteka përmban një fond që pasurohet vazhdimisht me tekste mësimore, libra dhe periodikë shkencorë në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhë të huaj (kryesisht në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rusisht dhe greqisht, të cilët janë të domosdoshëm për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor në programet e Diplomës së Nivelit të Parë dhe të Dytë si edhe në programet Master në të gjitha fakultetet e FIM&IF. Një pjesë e teksteve dhe monografive që përdoren si materiale bazë, apo rekomandohen në programet mësimore disponohen në disa kopje. Kur biblioteka e disponon një tekst bazë në një kopje të vetme, ai shumëfishohet përmes fotokopjimit dhe vihet në dispozicion të studentëve në sasi të mjaftueshme.
Biblioteka ka në fondin e saj mbi 450 tituj librash (tekste, monografi, manuale, fjalorë, enciklopedi), disa prej të cilave disponohen deri në 3 kopje, ndonjëherë edhe 5 kopje. Këta tituj përfaqësojnë të gjitha disiplinat që përbëjnë programin akademik të FIM&IF. Numri i titujve të librave që disponohen dhe vihen në shërbim të stafit akademik dhe studentëve ka ardhur duke u rritur nga muaji në muaj. Për të përmbushur nevojat e stafit akademik dhe kërkimor-shkencor, biblioteka porosit tituj të ndryshëm përmes lidhjeve që ka siguruar me Slloveninë.
Biblioteka e FIM&IF disponon gjithashtu një koleksion periodikësh shkencorë (243 peridikë) në fusha të ndryshme, në shqip dhe në gjuhë të huaj. Një pjesë e tyre në shqip po sigurohen përmes abonimit vjetor e në vazhdimësi (“Buletini i shkencave natyrore” dhe “Buletini i shkencave teknike”).
Për t’u ardhur në ndihmë sa më mirë studentëve dhe pedagogëve me literaturë (libra dhe revista akademike) të arkivuar në sistemet e bibliotekave elektronike, biblioteka mundëson shfrytëzimin falas të titujve dhe librave elektronikë bashkëkohorë të shkencave inxhinierike matematike dhe fizike (600 tituj) në Great Science Textbooks DVD Library 2007.
Për të vënë në dijeni stafin dhe studentët për titujt e rinj që i shtohen fondit të saj, biblioteka synon të organizojë periodikisht vitrinën e librit të ri.
Në Bibliotekë studentët mund të printojnë apo të fotokopjojnë materialet përkatëse.
Mbulimi i lëndëve e kurseve të studimit me literaturë shtesë nga fondi i bibliotekave qendrore apo të njësive (departamenteve)
Për të siguruar mbulimin e të gjitha disiplinave që zhvillohen në programet e ciklit të dytë “Master i Shkencave”, biblioteka e fakultetit ka lidhje me bibliotekën e UPT, UT, gjithashtu janë krijuar lidhje bashkëpunimi me Bibliotekën Kombëtare, me filialet e disa fakulteteve të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe synohet të arrihet lidhja në rrjet e filialeve të BSHUP me Bibliotekën Kombëtare. Në këtë mënyrë biblioteka disponon listën e plotë të të gjitha botimeve (libra, tekste dhe monografi) që ndodhen në fondin e Bibliotekës Kombëtare, dhe në Librarinë Universitare, për fushat e Fizikës, të cilat përbëjnë drejtimet e studimeve akademike të FIM&IF. Për të përmbushur nevojat e stafit pedagogjik dhe të studentëve Biblioteka e FIM&IF huazon libra dhe tekste nga BSHUP dhe filialet e saj dhe e pasuron fondin e saj me botimet e domosdoshme për këtë qëllim nëpërmjet donacioneve nga individë të shkencave inxhinierike, nga fondacione e ambasada (p.sh. Ambasada amerikane, japoneze ka dhuruar nje sërë librash në anglisht në këto fusha) .
Shërbime të tjera për studentët: salla studimi, fotokopje, printim, kërkim literature, shërbim informacioni, stafi i shërbimit etj.
Në ambientet e bibliotekës studentët kanë mundësi të studiojnë në qetësi dhe të rrethuar nga shumë tituj librash. Biblioteka ka një sipërfaqe prej rreth 39 metra katror, 6 poste pune me kompjutera për stafin dhe studentët, mundësi lidhje me internet si dhe 36 vende studimi. Në ndihmë të studentëve punon një punonjës i kualifikuar dhe me përvojë. Gjithashtu për kërkimin e literaturës është në proçes krijimi i një filiali të bibliotekës shkencore me profilet: matematikë, fizikë, kimi, gjuhët e huaja e konceptuar kjo në raport me numrin e studentëve. Për sa i përket shërbimit të informacionit është parashikuar : shërbim paralel, katalogizim, virtualizim dhe fonde të hapura.
Për studentët ofrohet shërbimi i fotokopjes, i cili mundësohet nga një pajisje  e avancuar e markës Konica Minolta me një shpejtësi prej 120 faqesh në minutë, si dhe nga një fotokopje Samsung me kapacitet më të vogël. Studentët asistohen nga punonjësi i bibliotekës i specializuar për këtë proces.
Salla e kompjuterave është në dispozicion të studentëve çdo ditë shkollore.( Studentët kanë në dispozicion 15 poste pune me komjutera të markës ACER model i 2010 internet pa limit të një cilësie shumë të mirë.
Studentëve u ofrohet informacioni i nevojshëm nëpërmjet:
Ø  Stafit, i cili përbëhet nga 2 sekretare, 1 punonjës i bibliotekës, nga punonjësit e zyrës së financës, si dhe nga çdo anëtar i stafit drejtues dhe akademik.
Ø  Rregullores, e cila i vihet në dispozicion studentit, si pjesë integrale e kontratës që lidh me FIM&IF. Nëpërmjet saj studentët njihen me mënyrën se si FIM&IF vepron, të drejtat dhe detyrimet përkatëse, si dhe me mënyrat se si funksionojnë marrëdhëniet mes palëve.
Ø  Faqes zyrtare në internet, ku afishohen të gjitha njoftimet përkatëse, si dhe komunikimi nëpërmjet postës elektronike.
Ø  Tabelave afishuese, ku shpallen njoftime të ndryshme; ka rreth shtatë tabela të tilla (për lajmërime, orarin, afishime të ndryshme)
Personeli administrativ dhe ai ndihmës mësimor përbëhet nga Konkretisht: kancelari, 2 sekretare, financierja, punonjësi i bibliotekës, punonjësi i sallës së kompjuterave, dy punonjëse sanitare dhe një punonjës mirëmbajtjeje.
Shërbime të tjera për stafin dhe studentët: mjedise sportive, çlodhëse, argëtuese etj.
Për krijimin e një ambienti sa më komod dhe funksional, në ambientet e FIM&IF ndodhet një holl për studentet dhe stafin në rastin kur ata zhvillojnë veprimtari kulturore e argëtuese.
Në katin e parë të godinës ndodhet holli, i përshtatshëm për qëndrim dhe çlodhje. Në mjediset e FIM&IF nuk mungojnë pikturat apo fotografitë e ndryshme, shoqëruar me një dekor shumë funksional, i përshtatshëm për organizimin e aktiviteteve dhe ceremonive të ndryshme.
Shërbime të tjera për komunitetin: informacion, marrëdhënie më publikun, shërbime për të tretë etj.
FIM&IF është angazhuar që në fillimet e tij për të luajtur një rol të rëndësishëm në shërbimet ndaj komunitetit. Këto shërbime ndahen në disa kategori kryesore:
 1. Orientimin e maturantëve për të kuptuar sistemin evropian të arsimit të lartë si dhe përputhjen e studimeve të larta me tregun e punës. FIM&IF ofron sesione orientimi me maturantët për qëllimet e mësipërme. Ky shërbim ofrohet dhe realizohet falas për të gjithë shkollat e mesme të Tiranës.
 2. Dhurim vullnetar i gjakut për fëmijët talasemikë. Ky dhurim realizohet një herë në vit, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

International Conference on Applied Sciences and Engineering...

Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering (ICEAS 2017). The conference will be held on 16th and 17th of November 2017, in Tirana, Albania and would like to invite you to submit papers and posters for the conf...

Njoftim per kryerjen e pageses

LAJMERIM Lajmerohen te gjithe studentet e Vitit te I ne Ciklin e Pare, dhe ne Ciklin e Dyte te studimeve, te paraqiten prane Deges se Finances per te terhequr faturen e arketimit per te kryer pagesen e tarifes se shkollimit sipas tabeles se meposhtme. Studentet qe vijne nga shtresat sociale sipas kategorive perkatese te dorezojne dokumentacionin e nevojshem, prane zyr...

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE INXHINIERISË FIZIKE * * * V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT...

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca