1. Shko tek menuja
 2. Shko tek permbajtja
 3. Skip to Footer

10 VJET FIMIF

10 VJET FIMIF  Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe inxhinierise Fizike mbushi 10 vjet! Rrugetimi yne paraqitet shkurtimisht ne kete prezantim  10 vjet FIMIF!     Read more...

Ceremonia e Diplomimit

Ceremonia e Diplomimit Diten  epremte ne daten 9 Mars, ora 16.00, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, organizon ceremonine e diplomimit per studentet qe perfunduan vitin akademik 2016 - 2017. ... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF_2017

 Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematike dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne pr... Read more...

Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rreziqet dhe masat mbrojtëse ”

  NJOFTIM Ne  Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike të Universitetit Politeknik të Tiranës në datën 29 Mars 2017, ora 10.00,  organizohet workshopi me... Read more...

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017   Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applie... Read more...

STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

  struktura vjetore e procesit mësimor për vitin akademik 2016-2017 cikli i parë i studimeve     cikli i parë i studimeve   semestri i ... Read more...

Lista e Studenteve fitues ne programet e ciklit te dyte ne FIMIF

 Shpallen listat e fituesve te Ciklit te Dyte ne Msh dhe MP perkatesisht ne Inxhinieri Matematike dhe Inxhinieri Fizike per vitin akademik 2016-2017 ne FIMIF (klikoni me siper ose shfletoni faqe... Read more...

Shpallen listat joperfundimtare te raundit te dyte ne FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  listen joperfundimtare te fitueseve në Raundin II, ne programet qe o... Read more...

Shpallen kuotat e lira ne programet e studimit te FIMIF

Bazuar ne Udhezimin e Ministrise se Arsimit dhe Sportit, Fakulteti i Inxhinierise Matematike dhe Inxhinierise Fizike, shapall  Kuotat e pa plotësuar në Raundin I, te aplikimit ne programet q... Read more...

Lista e fituesëve të fazës së parë në programet e studimit të FIMIF

Te nderuar nxenes, studente te ardhshem te Fakultetit te Inxhinierise Matematiek dhe Inxninierise Fizike: Ju bejme me dije se nga dita e sotme jane publikuar listat paraprake te fitueseve ne programe... Read more...

Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

Procesi i zgjedhjeve ne UPT dhe FIMIF shte zhvilluar me sukses Prof.As Ligor Nikolla rizgjidhet ne krye te fakultetit per drejtimin e tij edh eper 4 vite te tjera. Rektor i Universitetit Politeknik z... Read more...

Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit Këshilli i Fakultetit është organi kolegjial epror vendimmarrës, i cili vendos për problemet më të rëndësishme të Fakultetit në fushat e mësimit, kërkimit shkencor dhe në ato me karakter administrativ... Read more...

Qeveria studentore

Qeveria studentore   Studentet e FIMIF jane organizuar ne keshilla studentore. Mbledhjet periodike të Këshillit Studentor që zhvillohen çdo muaj me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të njësive kryesore dhe/ose bazë, në... Read more...

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës FIMIF mbeshtet fuqishem kualifikimin e stafit akademik dhe atij mbeshtetes. Ofrohet asistence per pjesmarrje ne konferenca, seminare etj. Orimi i ciklit te trete te studimit nga fakulteti yne ndihmon ... Read more...

Punesimi, dokumente për aplikim

Punesimi, dokumente për aplikim Politikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si: (1) nevojat për staf të ri që përcaktohen... Read more...

Botime të stafit, artikuj shkencorë

  Numri i botimeve në pesë vitet e fundit nga stafi i qëndrueshëm i FIM&IF Gjithsej anëtarët e stafit akademik (të brendshëm, senior dhe me ngarkesë të veçantë) kane botuar mbi 70 botime t... Read more...

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret Mjediset dhe asetet e duhura për kryerjen e procesit mësimor: sallat e leksioneve, laboratorët, mjetet e pajisjet për përgatitjen teorike dhe praktike Studentë e Ciklit të Dytë “Master i Shkencave” e... Read more...

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit Bashkëpunimi me institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. FIM&IF ka kontakte me pothuajse të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë brenda vendit. Kontaktet bazohen mbi aktivitete në kuadr... Read more...

Punime të studentëve, diploma

Punime të studentëve, diploma Këshilli i Diplomimeve është organ akademik këshillimor që krijohet në kuadrin e një departamenti për programimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mësimit dhe studimit. Kompetencat dhe detyrat e tij ... Read more...

Kërkimi shkencor, projekte dhe publikime

  Politika e kërkimit shkencor në të gjitha nivelet e FIM&IF Krahas mësimdhënies, një prej dimensioneve të rëndësishme ne FIM &IF është edhe kërkimi shkencor në përputhje me filozofinë... Read more...
Previous
Next
 • 10 VJET FIMIF

  10 VJET FIMIF

 • Ceremonia e Diplomimit

  Ceremonia e Diplomimit

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Workshop: “RREZATIMI JO JONIZUES: Rrez

 • International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017

  International Conference on Applied Scie

 • STRUKTURA VJETORE E PROCESIT MËSIMOR P

 • Lista e Studenteve fitues ne programet

 • Shpallen listat joperfundimtare te raund

 • Shpallen kuotat e lira ne programet e st

 • Lista e fituesëve të fazës së parë

 • Perfundojne zgjedhjet ne FIMIF

 • Këshilli i Fakultetit

  Këshilli i Fakultetit

 • Qeveria studentore

  Qeveria studentore

 • Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mbështetës

  Suporti ndaj stafit akademik dhe atij mb

 • Punesimi, dokumente për aplikim

  Punesimi, dokumente për aplikim

 • Botime të stafit, artikuj shkencorë

 • Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

  Mjediset e FIMIF, sallat laboratoret

 • Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

  Bashkëpunimet brenda dhe jashtë vendit

 • Punime të studentëve, diploma

  Punime të studentëve, diploma

 • Kërkimi shkencor, projekte dhe publikim

Punesimi, dokumente për aplikim

graduate-job-seekerPolitikat e rekrutimit të stafit në zbatim të rregullave në fuqi
Rekrutimi i stafit mbështetet tërësisht në disa kritere e elemente thelbësore të tilla si:
(1) nevojat për staf të ri që përcaktohen në bazë të ngarkesës mësimore (sipas elementëve të saj të përcaktuara qartë për çdo kategori pedagogësh) aktuale dhe parashikimeve të shtrirjes dhe zgjerimit të DIF;
(2) kërkesave për cilësinë dhe nivelin e kualifikimit të stafit, të përcaktuara në “Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, aktet nënligjore specifike, rregulloret dhe udhëzimet e veçanta të MASH-it, si dhe kërkesat e statutit dhe rregulloreve të vetë DIF dhe të FIM&IF.
Pas konsultimeve dhe miratimit paraprak të nevojave për staf të ri nga ana e organeve drejtuese, bëhet njoftimi i hapur publik në faqen e internetit agjencisë së punës.
Dosjet e paraqitura nga çdo kandidat i nënshtrohen një seleksionimi paraprak nga komisionet e ngritura për këtë qëllim, duke propozuar kandidatët më cilësorë. Kandidatët e seleksionuar i nënshtrohen një procesi konkurrimi dhe intervistimi nga një komision përzgjedhës.
Kandidatëve të vlerësuar si të përshtatshëm dhe të përzgjedhur iu lihet në dispozicion një periudhë kohe për përgatitjen e programeve të lëndëve, ciklit të leksioneve e seminareve, shqyrtimit e përzgjedhjes së literaturës bazë e ndihmëse, njohjen me rregulloret dhe statutin e DIF, të FIM&IF dhe të UPT-së.
 Mbledhja dhe përdorimi i informacionit për personelin, .
Dokumentacioni i depozituar për çdo anëtar të personelit akademik përmban:
 • Kopje të diplomës së shkollës së lartë, shoqëruar me listë notash;
 • Kopje të kualifikimeve të tjera të kryera;
 • CV në format europian;
 • Kopje të pasaportës ose një dokument tjetër identifikimi;
 • Librezë shëndetësore
 • Dy rekomandime
Ndërsa për personelin e brendshëm akademik, krahas dokumentacionit të sipërpërmendur, dosja duhet të përmbajë edhe:
 • Librezën e punës;
 • Librezën e kontributeve shoqërore
Kontratat e punës, njohja me detyrat dhe të drejtat
Kontrata e punës me stafin drejtues, mësimdhënës lidhet nga Rektori i  UPT-së në cilësinë e punëdhënësit.
Kontrata e punës me personelin mbështetës dhe administrativ lidhet nga Rektori i  UPT-së në cilësinë e punëdhënësit.
Kontrata e punës për gjithë personelin lidhet dhe zgjidhet sipas klauzolave të kontratës, anekseve të saj, si dhe legjislacionit të punës. Tipet e kontratave në UPT janë:
-          Kontratë individuale  e punës (me kohëzgjatje të pacaktuar)
-          Kontratë individuale  e punës për punonjësit me kontratë të përkohshme.
Pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm përzgjidhen me konkurs në përputhje me kriteret specifike të kualifikimit dhe performancës të zbatueshme në FIM&IF.
Kandidati i përzgjedhur merret fillimisht me kontrate pune 1-vjeçare; kontrata nënshkruhet nga Rektori i  UPT-së në cilësinë e punëdhënësit dhe i punësuari. Pas përfundimit të kontratës dhe plotësimit të kushteve të saj, punonjësit me grada shkencore mund të lidhin kontratë pune pa afat.
Detyrat dhe të drejtat e stafit drejtues, mësimdhënës, mbështetës dhe administrativ janë përcaktuar në Statutin e UPT-së, Rregulloren e Brendshme të Fakultetit dhe Rregulloren e Departamentit, në dokumentet mbështetëse si dhe në kontratat individuale të punës dhe anekseve të kontratave.
Shkalla e kualifikimit të personelit akademik me kontratë dhe kriteret e rekrutimit të tij
Rekrutimi i personelit akademik me kontratë bëhet në përputhje me nevojat për pedagogë bazuar në planet mësimore që zhvillohen si dhe ngarkesat mësimore të miratuara në FIM&IF. Për të përzgjedhur një staf akademik të jashtëm sa më të kualifikuar dhe profesional, janë vendosur dhe zbatuar kritere, ku si ndër me kryesoret janë: eksperienca në mësimdhënie në nivel akademik; niveli i kualifikimit dhe diplomimit duke i dhënë përparësi kandidatëve me tituj dhe grada; cilësia dhe standardet e universitetit ku është diplomuar aplikanti, duke i dhënë përparësi universiteteve perëndimore; rezultatet personale profesionale të tij; aktiviteti kërkimor shkencor e botues; aftësitë komunikuese e etika; objektivat afat-mesme e afat-gjata të tij në karrierën akademike e shkencore; eksperienca e punësimit dhe rekomandimet e punëdhënësve të mëparshëm; zotërimi i gjuhëve të huaja dhe shkalla e përdorimit të tyre; etj. Përzgjedhja e kandidaturave të stafit të jashtëm akademik bëhet me të njëjtat kritere dhe procedura si edhe për përzgjedhjen e stafit të brendshëm.
Për nevoja të veçanta dhe periudha të caktuara, në DIF janë rekrutuar edhe pedagogë që nuk kanë grada e tituj akademikë, por që kanë një eksperiencë të gjatë e të suksesshme në profesionin dhe institucionin e tyre, janë specialistë të mirënjohur në fushën përkatëse,etj. Mbi bazën e këtyre kritereve dhe aplikimit të tyre, është arritur që DIF të ketë staf akademik të jashtëm tepër të kualifikuar.
Stafi ndihmës: rekrutimi, ngarkesa, cilësia dhe kontrolli i tij
Rekrutimi i stafit ndihmës bëhet në përputhje me nevojat dhe bazuar në planet e zhvillimit në kuadrin e çdo njësie kryesore, bazë dhe ndihmëse. Kriteret kryesore mbi të cilat mbështetet vlerësimi/rekrutimi i kandidaturave, janë treguesit e performancës së kandidatëve, të tillë si: eksperienca e punës në nivel universitar; niveli i kualifikimit dhe diplomimit, rezultatet personale profesionale, aftësitë komunikuese e etika, eksperienca e punësimit dhe rekomandimet e punëdhënësve të mëparshëm; zotërimi i gjuhëve të huaja dhe shkalla e përdorimit të tyre; etj.
Ngarkesa e stafit ndihmës është e përshtatshme për të mbajtur një cilësi të lartë të punës së kryer, duke ruajtur një raport sa më optimal të numrit të stafit ndihmës me numrin e studentëve dhe të stafit akademik.

 

Informohuni më shumë njoftime, aktivitete, evente në FIMIF

 11111111

Untitle345634563d

UntEYUETYUTYitled

UntitlERTWERTYWERTed

Njoftime Administrativenjoftimet e fundit

International Conference on Applied Sciences and Engineering...

Call for Papers The Polytechnic University of Tirana and the Faculty of Engineering Mathematics and Engineering Physics are pleased to announce the 2nd International Conference on Applied Sciences and Engineering (ICEAS 2017). The conference will be held on 16th and 17th of November 2017, in Tirana, Albania and would like to invite you to submit papers and posters for the conf...

Njoftim per kryerjen e pageses

LAJMERIM Lajmerohen te gjithe studentet e Vitit te I ne Ciklin e Pare, dhe ne Ciklin e Dyte te studimeve, te paraqiten prane Deges se Finances per te terhequr faturen e arketimit per te kryer pagesen e tarifes se shkollimit sipas tabeles se meposhtme. Studentet qe vijne nga shtresat sociale sipas kategorive perkatese te dorezojne dokumentacionin e nevojshem, prane zyr...

VENDIM PER PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË MATEMATIKE INXHINIERISË FIZIKE * * * V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT...

Ceremonia e Diplomimit 2016-2017

Njoftohen te gjithe studentet dhe stafi akademik i FIMIF se te Premten me date 2/12/2016 ora 10:00 do te zhvillohet ne ambinetet e Fakultetit te Inxh Matematike dhe Inxh Fizike Ceremonia e Diplomimit te Studenteve te FIMIF. Jeni te mirepritur!

1234

Njoftime për aktivitetet botime, seminare, konferenca